2007_01_19 Skippy's Birthday Part 1 - phunkylady77